Rozwiązania – Konferencja we Wrocławiu, 26 kwietnia 2012 r. – BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.

Konferencja we Wrocławiu, 26 kwietnia 2012 r.

Rozwiązania
IFS
System IFS Applications™ zapewnia pełną obsługę planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) i zarządzania obsługą serwisową (ESM). Rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie możliwości działania firmy, ułatwia rozszerzenie oferty, skali oraz zasięgu działania.
Charakterystyka:
  • Szeroka funkcjonalność branżowa oraz obsługa procesów związanych z finansami, zarządzaniem zasobami ludzkimi i relacjami z klientami;
  • Atrakcyjny, intuicyjny i wygodny interfejs IFS Aurena umożliwiający pracę w systemie z dowolnego urządzenia;
  • Możliwość wdrożenia w modelu SaaS (Software-as- a-Service - oprogramowanie jako usługa) lub lokalnie (on-premise);
  • Wsparcie działań globalnych i przejrzystość procesów biznesowych - pełny przegląd działalności całej firmy;
  • Technologia IoT i rejestracja danych w czasie rzeczywistym na potrzeby predykcyjnego zarządzania usługami serwisowymi;
  • Architektura wielowarstwowa (LAA), niskie koszty eksploatacji systemu, proaktywne zarządzanie jakością i ciągła innowacyjność dzięki regularnym aktualizacjom.
IFS Applications™
Abis
Firma przedstawi rozwiązania informatyczne obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym na przykładzie wdrożeń systemu MES.
Część I: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym śledzenie produkcji w toku, rozliczanie materiałów, czasu pracy maszyn i pracowników. – Zarządzanie wydajnością – rejestracja stanów pracy, wizualizacji i obliczanie wskaźników OEE. – Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi – transfer zleceń z systemu ERP na linie produkcyjne. – Traceability – śledzenie operacji produkcyjnych i raportowanie genealogii produkcji.
Część II: Obszary zastosowania systemów MES. Przykładowe realizacje Systemów MES oraz sposoby wymiany informacji z systemami ERP oraz z automatyką linii i maszyn produkcyjnych.
Komputerowe wspomaganie produkcji - MES:
W swojej działalności Abis opiera się głównie na produktach amerykańskiej korporacji Wonderware. Wonderware System Platform jest najlepiej zintegrowanym zestawem oprogramowaniem dla przemysłu, który pozwala na wszechstronną obsługę klienta.
Współcześnie pojęcie klasycznej wizualizacji jest coraz powszechniej rozumiane jako dostarczenie nie tylko bieżącej informacji o stanie obiektu, ale również jako skomplikowany system zbierania danych i wielowymiarowego raportowania produkcji. To elastyczne raporty stanowią dziś o atrakcyjności produktu i stopy zwrotu na inwestycji. Celem systemów komputerowych jest znalezienie przyczyn przestojów (downtime), wad, strat, stworzenie genealogii produktu oraz pełnych danych pomiarowych. Przez to możliwe jest podniesienie efektywności i wydajności produkcji. Firma Abis systematycznie podąża za rozwojem tych technologii oferując klientom najwyższą jakość usług.
Śledzenie i zarządzanie procesami przemysłowymi:
We współczesnych zakładach produkcyjnych ważnym aspektem związanym z nadzorowaniem procesów produkcyjnych jest monitoring stanu pracy parku maszynowego. Maszyny, urządzenia, agregaty oraz całe linie produkcyjne są środkami wytwarzania, bez których realizacja procesu produkcyjnego nie byłaby możliwa, dlatego ich praca musi być ciągle monitorowana. Informacje o stanie pracy maszyn i urządzeń powinny być przede wszystkim wiarygodne. Zapewniają to systemy kasy MES.
O skuteczności tych systemów świadczą opinie użytkowników. Wskazują oni na redukcję odpadów o 20%, skrócenie czasu cyklu produkcji o 50%, poprawienie czasu terminowych dostaw o 60%, zwiększenie wydajności fabryki o 33% oraz redukcję zapasów o 60%.
Askom
Asix to autorski pakiet oprogramowania HMI/SCADA/MES firmy ASKOM, obecny na rynku od 1994 roku, wyróżniony m.in. dwukrotnie Złotym Medalem targów Automaticon i laurem Frost & Sullivan 2010 Polish SCADA Award. Najnowsza wersja – Asix.Evo zawiera nową funkcjonalność i możliwości: skalowalna grafika, pełne SCADA w przeglądarce internetowej, portal informacji produkcyjnej na tabletach i smartfonach, wydajny Historian, bezkonkurencyjne trendy serii pomiarowych, harmonogramowanie akcji operatorskich, powiadamianie o zdarzeniach SMS/e-mail, rejestracja czasu pracy urządzeń, swobodne raportowanie w oparciu o MS Reporting Services, walidacja zgodnie z FDA 21 CRF 11/ GAMP4, projekty w dowolnym języku, narzędzie do analizy alarmów wg EEMUA, redundancja stacji operatorskich, zintegrowana stacja inżynierska w każdej licencji, ponad 100 drajwerów komunikacyjnych.
Ponad 8000 licencji na obiektach w Polsce i za granicą. Na terenie Polski 52 firmy ze statusem autoryzowanego Integratora Pakietu Asix.
ComputerPlus
Zaprezentowane zostaną rozwiązania Microsoft Office Enterprise Project Management Solution, które zależnie od przyjętej strategii wdrożenia oraz zakresu wykorzystywanych w organizacji rozwiązań ERP mogą rozszerzać ich funkcjonalność, integrować się z danymi ERP lub być od nich całkowicie niezależne. Zostaną omówione przykłady wdrożeń systemu zarządzania projektami i portfelami projektów z uwzględnieniem aspektów integracyjnych.
Systemy wspierające zarządzanie portfelem projektów Microsoft Office Enterprise Project Management Solution pozwalają Przedsiębiorstwom skonsolidować informacje o wszystkich inwestycjach rozważanych, planowanych i realizowanych w firmie w centralnym repozytorium. Zapewnia to kadrze kierowniczej dostęp do pełnego obrazu sytuacji oraz możliwości dokładnego analizowania danych i kontroli. Zarząd i działy zarządzające inwestycjami mogą definiować obiektywne miary oceny projektów i ustalać priorytety strategii biznesowej firmy, co umożliwia ocenę konkurencyjnych względem siebie inwestycji i dokonanie popartego sprawdzonymi technikami wyboru projektów do realizacji. W toku realizacji inwestycji możliwe jest mierzenie i śledzenie wydajności każdej inwestycji, aby na każdym etapie zapewnić dotrzymanie warunków harmonogramu i budżetu.
Microsoft Project Server 2010 jest platformą, obsługującą zarządzanie projektami i zasobami oraz koordynującą współpracę przy projektach. Oprogramowanie to jest przeznaczone do scentralizowanego zarządzania projektami w środowisku wieloprojektowym – szczególnie przydatne w sytuacjach konieczności sprawnego przydzielania zadań w organizacjach realizujących liczne projekty o zróżnicowanej złożoności i priorytetach. Microsoft Project Server dostarcza m.in. arkusze czasu pracy, raporty stanu, narzędzia analizy i modelowania portfolio projektów. Centralna pula zasobów Enterprise Resource Pool pozwala na centralne zarządzanie zasobami oraz śledzenie obciążenia i dostępności. Globalny wzorzec Enterprise Global Template daje możliwość standaryzacji procesu zarządzania projektami w skali przedsiębiorstwa. Rozwiązanie wspiera strategiczne planowanie i zarządzanie portfelem projektów. Posiada funkcjonalności służące planowaniu, budżetowaniu, priorytetyzowaniu, optymalizacji i oceny portfolio projektów – zarówno przed ich uruchomieniem (w fazie analizy propozycji / inicjatyw projektowych) jak i w toku ich realizacji oraz już po zakończeniu.
Microsoft Office Project Professional 2010 pozwala kierownikom projektów tworzyć i edytować plany projektów. Jako podstawowe narzędzie wspierające zarządzanie projektem dostarcza narzędzi do tworzenia harmonogramu i planu projektu, zarządzania zasobami i kosztami oraz raportowania. Ścisła współpraca z Microsoft Project Server pozwala na dostęp do centralnej puli zasobów oraz globalnego szablonu organizacji.
Microsoft Project Web Application jest opartą na przeglądarce aplikacją kliencką pozwalającą członkom zespołów oraz kierownictwu na dostęp do danych serwera Microsoft Project Server. Użytkownicy mają możliwość korzystać z zaprojektowanych dla nich widoków, korzystać w interfejsie przeglądarki internetowej z wybranych funkcji Project Professional, dokonywać dynamicznej analizy danych, raportować czas pracy, rejestrować ryzyka i problemy, wprowadzać dokumenty, zgłaszać propozycje projektowe, śledzić powiązania między projektami oraz przeglądać inne informacje dostępne w środowisku intranetowym organizacji.
Microsoft SharePoint Server 2010 pozwala na organizację i zarządzanie dokumentami z poziomu przeglądarki internetowej, zarządzanie zadaniami poza harmonogramem projektu, tworzenie list dyskusyjnych, anonsów, prowadzenie kalendarza oraz gromadzenia kontaktów. Bogata funkcjonalność zwiększona jest o ścisłą integrację z Microsoft Project Server. Organizacja dokumentów projektowych z podziałem na projekty oraz dostęp do dokumentów w przeglądarce to kluczowe funkcje technologii SharePoint decydujące o polepszeniu komunikacji w zespole projektowym.
Microsoft SQL Server pełni rolę centralnego repozytorium dla wszystkich danych Project Server, technologii SharePoint oraz dokumentów powiązanych z projektami.
Microsoft SQL Server Analysis Services dostarcza wielowymiarowych informacji o danych projektowych z poziomu Microsoft Project Web Access, pozwalając na analizę i modelowanie portfolio projektów za pomocą narzędzi graficznych – tabel i wykresów przestawnych. Dzięki usługom analitycznym Microsoft SQL Server możliwa jest integracja Microsoft Project 2010 z istniejącymi narzędziami raportowymi a także analiza danych w powszechnie używanych aplikacjach np. Microsoft Excel.
Microsoft SQL Server Reporting Services pozwala na opracowanie i udostępnienie użytkownikom systemu bogatych wizualnie raportów opartych na danych z systemu EPM oraz innych uwzględnianych w raportach źródeł. Usługi Reporting Services, oferują narzędzia i funkcje niezbędne do tworzenia różnych, bogato formatowanych raportów z wykorzystaniem szerokiego zakresu źródeł danych, a także zapewniają wszechstronny zestaw znanych narzędzi, służących do zarządzania i zabezpieczania rozwiązań raportujących. Raporty są przetwarzane i dostarczane szybko i efektywnie, umożliwiając użytkownikom pobieranie raportów w sposób automatyczny za pomocą subskrypcji, poprzez dostęp ad-hoc do raportów znajdujących się w centralnym repozytorium raportów lub poprzez wykorzystywanie raportów w kontekście procesów biznesowych z zastosowaniem raportów bezpośrednio wbudowanych w aplikacje biznesowe lub strony sieci Web.
AG Consult
W obszarze zarządzania magazynem i logistyką oferujemy i wdrażamy amerykański system Accellos One Warehouse. Jest to nowoczesny system informatyczny wspomagający obsługę procesów magazynowych, wspierający zarządzanie pracownikami oraz przestrzenią magazynową. Pozwala na zarządzanie i monitorowanie każdej operacji związanej z produktem lub surowcem od momentu przyjęcia do magazynu aż po jego ostateczne wydanie z jednoczesną możliwością śledzenia dowolnych atrybutów takich jak: daty ważności, przydatności czy produkcji, LOT, numery seryjne, partie, kolory lub inne cechy.
Rozwiązanie jest skalowalne, wyposażone w szereg funkcjonalności niezbędnych dla optymalnego i zautomatyzowanego przeprowadzania procesów magazynowych. Oprogramowanie dedykowane jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw, posiada szereg mechanizmów do integracji z dowolnym systemem informatycznym (integracja), automatyką magazynową czy firmami spedycyjnymi i kurierskimi.
ELO ECM Suite – System do Zarządzania, Archiwizowanie i Obieg Dokumentów
System ELO jest systemem elektronicznej zarządzania dokumentami wraz z elektronicznym archiwum. ELO oferuje różne rozwiązania ułatwiające osiągnięcie sukcesu począwszy od zwykłego, zgodnego z przepisami archiwizowania dokumentów, a skończywszy na obowiązującym w całym przedsiębiorstwie systemie zarządzania wiedzą, współpracującym z istniejącym oprogramowaniem. Dzięki ELO mogą Państwo zabezpieczyć się także w trudnych czasach zwiększając swoją efektywność gospodarczą i poprawiając procesy wewnątrz firmowe. Efektywny system IT gwarantuje szybkość, wysoką jakość oraz oszczędności.
System ELO jest wiodącym rozwiązaniem o dużej innowacyjności technologicznej dla sektora Enterprise-Content-Management (ECM). Celem jest oferowanie rozwiązania do optymalizacji procesów biznesowych obejmującej kompletne spektrum od wprowadzania informacji, klasyfikacji, automatycznie sterowanych obiegów i wieloletniego przechowywania dokumentów, poprzez rozwiązania mobilne aż do mechanizmów współpracy oraz zarządzania wiedzą, jak również budowę rozwiązań portalowych.
Program ELO charakteryzuje się niekonwencjonalnym podejściem do zagadnień zarządzania i archiwizacji dokumentacji. Jest on, bowiem dosłownym przeniesieniem na ekran monitora, tradycyjnego sposobu postępowania z dokumentami, z jakim dotychczas mieli do czynienia pracownicy. Mianowicie na ekranie widzimy otwarty segregator, w którym kartkujemy zdeponowane tam dokumenty. Treść każdego dokumentu widzimy bezpośrednio na ekranie, a każdy taki dokument możemy poddać edycji, przesłać do innego pracownika, wydrukować, powielić, skopiować, itp., naturalnie o ile mamy odpowiednie uprawnienia. Intuicyjność obsługi interfejsu użytkownika, przypominające do złudzenia tradycyjne postępowanie pracownika w archiwach papierowych, zjednała programowi bardzo wielu użytkowników. Efektem tej niebywałej popularności stało się zajmowanie najwyższych pozycji w rankingach oprogramowania DMS/ECM. W roku 2013 w Niemczech dostaliśmy nagrodę jako producent roku wśród producentów ECM.
W całym elektronicznym archiwum do dyspozycji mamy rozbudowane i elastyczne funkcje wyszukiwania, których skuteczność możemy dowolnie modyfikować, dopasowując je do własnych, często zmienianych wymagań. Dzięki ELO można stworzyć lepszą infrastrukturę dla bezpieczniejszych, szybszych i oszczędniejszych procesów w przedsiębiorstwie.
ELO Enterprise-Content-Management (ECM) dysponuje wszystkimi funkcjami umożliwiającymi efektywne zarządzanie informacjami, szybki dostęp i pewną kontrolę nad nimi przez cały ich cykl życiowy. Korzysta przy tym z najnowszych technologii szybkiego rejestrowania dokumentów, administrowania nimi, zapisywania, przechowywania i udostępniania. Wszystko w celu zoptymalizowania Państwa procesów.
Obecnie duże koncerny światowe, jak Lufthansa, MAN, Suedzucker, Preciosa, itp. stosują ELO jako rozwiązanie DMS w bardzo dużych instalacjach. Systemy ELO pracują nad wyraz niezawodnie również pod najwyższym obciążeniem, obsługują tysiące użytkowników i zarządzają wieloma milionami dokumentów oraz zasobami przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Są to cechy potwierdzając jakość produktów ELO.
Dzięki ELO możliwe jest dostosowanie cyklu życia Państwa dokumentów do wymagań panujących w przedsiębiorstwie i wymagań ustawowych. Spektrum naszej oferty sięga od automatycznego indeksowania (opisywania) aż po przemyślany sposób zarządzania uprawnieniami. Ponadto serwer archiwizacyjny ELO chroni Państwa dokumenty przed manipulacją lub choćby nawet wglądem ze strony osób niepożądanych. W przypadku danych o szczególnym znaczeniu ELO oferuje możliwość szyfrowania wybranych części archiwum przy pomocy 128-bitowego klucza. Procedura taka chroni przed nieuprawnionym dostępem do danych, także tych zarchiwizowanych.
ELOprofessional
Doskonała organizacja i sprawny obieg dokumentów podstawą sukcesu firmy i instytucji.
Szybkie odzyskiwanie danych.
Właściwe informacje, we właściwym czasie, we właściwym miejscu.
Szukaj i znajdź Kwestią, która w takim samym stopniu dotyczy każdego pracownika (czy to w sekretariacie, czy na szczeblu menedżerskim) jest ciągłe wyszukiwanie właściwego dokumentu i potrzebnych informacji. Stanowczo zbyt często traci się mnóstwo czasu na skutek używania nieodpowiednich narzędzi lub braku organizacji - a czas ten mógłby być lepiej wykorzystany na prace produktywne. Silne mechanizmy wyszukiwania ELOprofessional pomagają szybko znaleźć prawie każdą żądaną informację.
Wysokowydajne technologie bazodanowe Do filtrowania informacji zawartych w milionach dokumentów potrzebna jest wysokowydajna technologia bazodanowa. Jest ona centralnym elementem każdego systemu, silnikiem zapewniającym możliwość natychmiastowego odczytu informacji. Do tego celu, ELOprofessional obsługuje wiodące bazy danych Oracle i Microsoft SQL. Wdrożono również silne technologie pełnotekstowego wyszukiwania oraz wyszukiwania w oparciu o algorytmy inteligentne.
Wyszukiwanie strukturalne Jak to bywa z każdą biblioteką, pożądane jest klasyfikowanie i tworzenie struktury dokumentów i informacji. Zarządzanie informacjami w ten sposób zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do nich, co ma szczególne znaczenie dla procesów biznesowych krytycznych dla Twojej firmy.
Zarządzanie wiedzą Inteligentne strategie wyszukiwania są ważnym elementem w projektowaniu zarządzania wiedzą w firmie lub w administracji publicznej. Dostęp do wiedzy zawartej w bazach danych i zarchiwizowanych dokumentach można uzyskać tylko poprzez stosowanie takich strategii. Mają one decydujące znaczenie dla pracy poszczególnych pracowników, którzy potrzebują określonych informacji dla realizacji powierzonych im zadań. Aby wesprzeć ten proces, ELOprofessional oferuje szablony indeksów i pobierania danych, które są dostosowywane do potrzeb użytkownika, listy słów kluczowych i funkcję tezaurusa, która ułatwia budowanie prostych zapytań wielojęzycznych. Zapytania można następnie zapisać i wykorzystać w późniejszych wyszukiwaniach.
Wyszukiwanie pełnotekstowe w treści dokumentu Oprócz wyszukiwania według indeksów, ELOprofessional obsługuje również wyszukiwanie pełnotekstowe zwrotów znalezionych w treści dokumentów. Jeżeli jest to potrzebne, wyniki mogą być wyróżnione kolorem dla ich łatwiejszego rozpoznania w tekście. Wyszukiwanie pełnotekstowe jest szczególnie użyteczne podczas przetwarzania zeskanowanych artykułów prasowych, logów, kontraktów i zarchiwizowanych maili. Wyszukiwania można łączyć w ELOprofessional, co pozwala na szybsze zawężenie operacji wyszukiwania. Efektem są bardziej dokładne wyniki wyszukiwania.
Inteligentne wyszukiwanie skojarzeniowe Dla większej wygody użytkownika, ELO zapewnia wyszukiwanie z tolerancją błędów, co umożliwia odnajdywanie dokumentów nawet wtedy, gdy zawierają błędy literowe lub odmiany pisowni, takie jak nazwisko Maier pisane z "ey" zamiast "ai". Takie wyszukiwanie ułatwia wyjątkowo szybkie pobieranie informacji, ponieważ są one przechowywane w inteligentnej strukturze logicznej. Ponadto, system śledzi również informacje, które nie są bezpośrednio związane z wyszukiwanym zwrotem, ale stanowią część kontekstu logicznego zapytania.
NBIT
NBIT działa na rynku IT od 2004 roku stale rozwijając swoją ofertę. Główny profil działalności firmy to projektowanie, dostarczanie i wdrażanie rozwiązań bezpieczeństwa - głównie backup danych oraz systemów UTM. NBIT koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań najwyższej klasy takich producentów jak EMC i Asigra, które wykorzystują algorytmy deduplikacji danych pozwalając na wykonywanie wydajnych, szybkich i bezpiecznych kopii bezpieczeństwa zasobów informatycznych w przedsiębiorstwie.
Kompleksowa ochrona z de-duplikacją - EMC Avamar® Najnowsze rozwiązanie EMC, z rewelacyjną technologią de-duplikacji danych – pozwalającą na redukcję miejsca w backupach dyskowych nawet do 200%. W różnorodnych konfiguracjach EMC Avamar to profesjonalna i wygodna forma zabezpieczania całego środowiska sieciowego, wraz z wielką oszczędnością kosztów.
System EMC DataDomain® redukuje ilość miejsca na dysku niezbędnego do przechowywania i zabezpieczenia danych nawet 10 do 30 razy, czasem współczynnik ten jest nawet większy. Dzięki temu pamięci dyskowe stanowią ekonomiczną alternatywę dla systemów pamięci taśmowej. Dane przechowywane na dyskach są dostępne online i umożliwiają retencję danych przez dłuższy okres, a proces odtwarzania danych jest szybki i niezawodny. Przechowywanie na dyskach jedynie unikalnych bloków danych oznacza także, że można je niedrogo replikować w istniejących sieciach do zdalnych lokalizacji w ramach realizacji zadań disaster recovery oraz centralizacji składowania kopii bezpieczeństwa. Data Domain mogą współpracować z czołowymi rozwiązaniami backupowymi i archiwizacyjnymi i mogą łatwo integrować się z istniejącą infrastrukturą pamięci masowej, bez konieczności wprowadzania drastycznych zmian infrastruktury w centrach danych lub zdalnych oddziałach.
Kluczowe korzyści: - łatwa integracja z istniejącymi środowiskami, - de-duplikacja "w locie", - zintegrowany storage / archwizacja/ de-duplikacja, - Distater Recovery, - energooszczędność, - mozliwośc rozbudowy o dodatkowe dyski.
Asigra® jest wiodącym dostawcą oprogramowania do tworzenia rozproszonych kopii zapasowych od 25 lat, dostarczając swoim klientom pierwsze oprogramowanie dzielonej między kilku użytkowników chmury publicznej już w 1986 roku. Od tamtego czasu firma Asigra zapisała się wielokrotnie, jako pionier wprowadzający w życie nowe rewolucyjne rozwiązania - w 1993 roku jako pierwsza firma na rynku zapewniła zawsze dostępną usługę przyrostowej kopii zapasowej w chmurze publicznej, oraz lokalną i globalną deduplikację z dodatkową kompresją; w roku 1995 pierwsza zapewniła chmurę publiczną z architekturą systemu zorientowaną na usługi, kodowanie danych podczas pracy oraz szyfrowanie magazynowanych danych; w 2003 roku pierwsza zapewniła automatyczną naprawę uszkodzonych danych gwarantującą odzyskanie danych; w 2006 roku pierwsza przedstawiła prywatną i publiczną ciągłą ochronę danych bez użycia agentów, zabezpieczanie danych / przywracanie / ciągłą ochronę VMware bez użycia agentów, oraz kompleksowe zarządzanie i archiwizacja danych; w 2007 roku zapewniła na platformach 64-bitowych ochronę danych/odzyskiwanie/ochronę ciągłą bez wykorzystania agentów; jako pierwsza oferuje też integrację chmur prywatnej i publicznej, rozproszenie kopii zapasowych na żądanie, certyfikat FIPS 140-2, oraz automatyczny system migracji danych.
Asigra opracowała redukcję danych dla tworzenia kopii zapasowych. Hybrid Cloud Backup/Restore firmy Asigra przechwytuje nawet najmniejszą ilość danych, zawsze w aktualnej wersji przyrostowej; potem deduplikuje lokalnie, kompresuje, transmituje wszystkie dostępne dane do chmurowego magazynu kopii zapasowej, ostatecznie deduplikuje globalnie z wszystkich możliwych źródeł nim wszystkie dane zostaną zapisane na dysku.
OEPD
Inżynierowie firmy OEPD przedstawią korzyści wynikające ze stworzenia infrastruktury wirtualnej w przedsiębiorstwie. Zaprezentowane zostaną technologie wirtualizacji VMware, które umożliwiają efektywne zarządzanie środowiskiem informatycznym w obszarach: konsolidacji serwerów, optymalizacji procesów produkcji oprogramowania oraz zapewnienia ciągłości kluczowych procesów biznesowych.
Wirtualizacja polega na oddzieleniu warstwy fizycznej sprzętu od systemu operacyjnego. Pozwala uruchamiać wiele wirtualnych maszyn, z własnymi systemami operacyjnymi, na wspólnej maszynie fizycznej. System operacyjny maszyny wirtualnej „widzi” kompletne środowisko sprzętowo-aplikacyjne niezależne od parametrów serwera fizycznego. Użytkownicy widzą zasoby tak jakby były przypisane bezpośrednio do nich natomiast administratorzy mogą zarządzać zasobami centralnie w ramach całego przedsiębiorstwa. Ograniczeniem liczby jednocześnie uruchomionych wirtualnych środowisk są wyłącznie możliwości techniczne serwera. Można uruchomić kilka niezależnych systemów na jednym fizycznym serwerze.
Rozwój infrastruktury informatycznej prowadzi do wzrostu ilości posiadanych serwerów i innego sprzętu co powoduje zwiększoną możliwość awarii oraz wzrost kosztów związanych z zarządzaniem coraz bardziej skomplikowaną strukturą. Stworzenie infrastruktury wirtualnej pozwala uprościć firmowe środowisko IT oraz efektywnie wykorzystać posiadane zasoby. Całe środowisko wirtualne (system operacyjny wraz z zainstalowanymi aplikacjami) zapisywane jest do jednego pliku co daje łatwość przenoszenia danych oraz ich archiwizacji a to usprawnia procesy w zakresie zmian i przesunięć zasobów. Wirtualna maszyna może być przeniesiona bez widocznej dla użytkowników przerwy w działaniu.
Doświadczony zespół administratorów OEPD przeprowadza analizy środowiska oraz doradzą, która wersja oprogramowania (komercyjna czy darmowa) VMware do wirtualizacji środowiska będzie najkorzystniejsza dla przedsiębiorstwa. Wykonuje kompleksowy zakres usług związanych z przenoszeniem serwerów w środowisko maszyn wirtualnych.

Konferencja BPC GROUP POLAND:
Termin: 26 kwietnia 2012 r.
Czwartek, 09:00
Miejsce: Wrocław, Haston City Hotel
51-117 Wrocław, ul. Irysowa 1-3
Koszty: Spotkanie Bezpłatne
Język:
Spotkanie prowadzone
w języku polskim
Organizator Generalny:
BPC GROUP POLAND Sp. z o.o.
Partnerzy Technologiczni:
IFS Industrial and Financial Systems Poland Sp. z o.o. ELO Digital Office Sp. z o.o. NBIT Sp.j. OEPD Sp. z o.o. Abis Sp. z o.o. Sp.k. Askom Sp. z o.o. Computer Plus Kraków S.A. AG Consult
Sponsorzy:
Prezentokracja Haston City Hotel Kaspersky Lab Polska Sp. z o.o. FERRO Software
Patroni Medialni:
beconnected ERP24.pl ERP-View.pl MagazynIT.pl Automatyka.pl erpportal QBusiness.pl E-Biznes.pl